Start
Algemeen
Nieuws
Laatste nieuws
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterfoto's
Dodenherdenking
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72

Vrijdag 13 en zaterdagavond 14 maart speelden
Toanielferiening de Bûnte Houn voor twee volle zalen in de Tredder het stuk

Mearderjierrich en Folwoeksen

Lysbeth hat twa dochters en in ynwenjende pake .
Mem is no ol 15 jier widdo
De dochters fine dot mem wer oan in nije leafde begjinne mat.
Se betinke mei pake in plan om mem sa yn de kunde te litte kommen mei oare
Mânlje. Mar is dat wol in goed plan?